Energiebesparingsubsidies

Eén van onze activiteiten is het aanvragen van Energie- en Milieusubsidies voor Bedrijven en Overheid.

Naast actuele kennis van de subsidieregelgeving beschikken wij over technische expertise op het gebied van energiebesparing waaronder: verwarming (warmtepompen, VRV-systemen enz), luchtbehandeling/warmteterugwinning, isolatie, verlichting, WKK, koeling, warmte/koudeopslag in de bodem enz.. Ook alternatieve/duurzame energiesystemen behoren tot ons aandachtsgebied.

Uw Probleem
De energieprijzen en de milieuheffingen stijgen en het is niet aannemelijk dat deze prijsstijgingen voorlopig zullen stoppen. Alle reden om bij nieuwbouw- en renovatieprojecten te onderzoeken of het financieel haalbaar is te investeren in nieuwe energiebesparende- en milieusparende technieken/bedrijfsmiddelen. De overheid helpt u hierbij een handje in de vorm van subsidies. Echter als gevolg van de ingewikkelde procedures en voortdurende veranderingen in de regelgeving zien wij in onze praktijk regelmatig dat bedrijven en instellingen aanzienlijke sommen subsidiegelden mislopen.

Onze Oplossing
Technoconsult biedt een oplossing voor bovengenoemde problemen. Wij kunnen het totale subsidietraject voor u verzorgen, d.w.z. offerteanalyse, offerteregie (in samenwerking met de aannemers/installateurs), overleg met de subsidiegevers en het bewaken van de termijnen, waarbij wij u een aanzienlijke administratieve rompslomp uit handen nemen.

Per project voeren wij vooraf kosteloos een subsidiescan uit waaruit de mogelijk te behalen subsidies blijken, zodat de invloed van de subsidiebedragen op de financiële haalbaarheid van uw investeringen kunnen worden meegenomen.

Opgelet!
Bij elk project waar eventuele subsidiemogelijkheden aanwezig zijn stelt de subsidiegever specifieke eisen m.b.t. de energiebesparende voorzieningen en de aanvraagtermijn. Gezien deze eisen is het raadzaam ons in een vroeg stadium (vóór de aanbesteding of opdrachtverlening) bij een project te betrekken zodat wij de maximaal haalbare subsidie voor u kunnen realiseren.
Bij nieuwbouwprojecten adviseren wij u ons in te schakelen in de fase van het Programma van Eisen.

Onze kosten
Technoconsult werkt op basis van No Cure No Pay.
Voor onze diensten vragen wij een vast percentage van uw fiscaal voordeel c.q gerealiseerde subsidies.
Graag willen wij in een kennismakingsgesprek een nadere toelichting geven op onze werkwijze en ons honorarium.

Een uitgebreide referentielijst is beschikbaar.

Voor de huidige regelingen Energiebesparing klik hier.