In onze huidige economie kunnen een aantal trends worden waargenomen waar vooral technische bedrijven mee worden geconfronteerd:

  • De economie steunt in toenemende mate op kennis- en technologie gebaseerde producten en diensten. Wetenschap en Technologie maken steeds meer integraal onderdeel uit van technologiegeoriënteerde ondernemingen. Dit geldt niet alleen voor multinationals maar ook voor het Midden- en Kleinbedrijf; steeds vaker worden deze bedrijven geconfronteerd met de Kenniseconomie.
  • Een hiermee samenhangende trend is de steeds korter wordende ‘Product Life Cycle’ van producten/processen als gevolg van het feit dat kennis voortdurend aan vernieuwing/verandering onderhevig is.
  • Een derde trend is de toenemende vraag naar klantspecifieke of ‘custom made’ producten/processen.

Daar waar grotere ondernemingen tijd en expertise inzetten voor cyclische strategische planning/oriëntatie, wordt het MKB vaak gekenmerkt door een gebrek aan tijd en aandacht voor deze activiteiten. Ook het MKB zal, wil het in de toekomst overleven, zich bezig moeten houden met het opstellen van een ondernemingstrategie: in welke richting moeten onze bedrijfsactiviteiten zich gaan bewegen.

Als men op grond van een strategische analyse tot de conclusie komt dat het bedrijf een nieuw product op de markt moet brengen, komt men voor de ‘make or buy’-beslissing te staan: producten zelf ontwikkelen of producten onder een octrooilicentie produceren.

Bij een octrooilicentie geeft de octrooihouder de licentienemer het recht het octrooi ook te mogen toepassen. Voor dit recht betaalt de licentienemer een periodieke vergoeding aan de licentiegever, de zgn. royalty’s.

Bij eigen productontwikkeling dient men zich te realiseren dat deze weg zeer risicovol is; om nieuwe technologie en/of wetenschappelijke kennis succesvol om te zetten in (nieuwe) commerciële producten (innovaties) worden in onderzoeken succeskansen van 1-5 % genoemd.

Besluit men echter een (bewezen) technologie of product in te kopen door middel van het nemen van een productie-octrooilicentie, dan neemt de kans op succes aanzienlijk toe: het risicovolle ontwikkeltraject wordt overgeslagen.

Ook het omgekeerde van Licentie-nemen doet zich voor: Licentie-geven.

Een bedrijf bezit een Octrooi en past het zelf toe. Daar MKB-bedrijven meestal niet wereldwijd actief zijn, kan men overwegen om in die gebieden waar men geen commercieel belang heeft en waar het octrooi toch geldig is, een licentienemer te zoeken. Het bedrijf kan op deze manier via royalty’s het octrooi verder te gelde maken.

N.a.v. bovenstaande dringen zich een aantal vragen op, vragen die wij samen met u op kunnen oplossen en waarbij de klant centraal staat.

Indien wij het nodig oordelen aanvullende of ontbrekende expertise in te huren, beschikken wij over een uitgebreid netwerk van experts: zowel technisch-wetenschappelijk als commercieel. In voorkomende gevallen wordt een Projectgroep samengesteld, waarbij Technoconsult de projectleiding op zich neemt.

Onze Diensten op het gebied van licenties:

  • Licentiestrategie
  • Zoeken naar licentienemers/-gevers
  • Licentieonderhandelingen
  • Opstellen licentieovereenkomsten